Back
Screenshot_6

กนกรัตน์ จันทรวลัยวงศ์

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

“ ดีใจและภูมิใจมากค่ะ ที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม คณะศิลปศาสตร์ ให้ความสำคัญทั้งการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม มีสถานที่ และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ อาจารย์ทุกท่านเป็นกันเองให้คำปรึกษาแนะนำในทุกๆเรื่อง สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้สอนให้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน มีการฝึกงาน ภายใน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง การเรียนที่นี่ทำให้มีความคิดริเริ่ม มีบุคลิกที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกลาแสดงออก และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม มหาวิทยาลัยปลูกฝังใหัเราเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม จนทำให้ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรม ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2559 ”