Back

คณะรัฐศาสตร์

ps

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตซึ่งตั้งอยู่บนฐานแนวคิดในการจัดทำหลักสูตร 3Gs ได้แก่ Good หรือความดีงามอันเป็นคุณธรรมที่สอดคล้องกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข Great หรือการดำเนินการที่เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อมวลชนผู้เป็นพลเมืองของประเทศ และ Governance หรือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนรากฐานการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในอนาคต และสอดรับกับการก้าวผ่านอันรวดเร็วของทั้งข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี และความก้าวหน้าทางวิชาการที่มีการต่อยอดอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้นหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตจึงถูกออกแบบให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาตนเอง และใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป สมกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามที่มุ่งเน้นสร้างปัญญาชนบนรากฐานของการเป็น “สร้างและพัฒนามืออาชีพ ให้มีฝีมือ ได้มาตรฐานเพื่อทำงานอย่างต่อเนื่อง”

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Political Science (Government)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1.  นักการเมืองระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ
  2. ข้าราชการ บุคลากร พนักงานในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
  3. นักวิชาการ
  4. นักพัฒนาองค์การเอกชน (NGO)
  5. นักสังคมสงเคราะห์
  6. ที่ปรึกษาอิสระด้านการเมือง

 facebook – คณะรัฐศาสตร์