คณะวิทยาศาสตร์

laboratory-2815641_1920

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสาขาที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นักศึกษาจะได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฝึกคิด สร้างสรรค์ งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ให้ดีและปลอดภัยขึ้น อาทิ ฟิล์มห่อหุ้มอาหารจากถั่วเขียว ฟิล์มไคโตแซนที่ช่วยยืดอายุผลไม้นักศึกษามีทักษะในการบูรณาการแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างมีความสุข ควบคู่กับจริยธรรมวิชาชีพ และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรทันสมัยที่มุ่งให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล การพัฒนาซอฟท์แวร์ นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงจากการคิดริเริ่มพัฒนาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ซอฟท์แวร์เข้ากับธุรกิจและอุตสาหกรรม การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเทคโนโลยี XML และ Mobile Computing

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) – Bachelor of Science (B.Sc.)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology)

หลักสูตร  4 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 และ ปวช.หรือเทียบเท่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) – Bachelor of Science (B.Sc.)

  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

หลักสูตร  4 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 โปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์

โอกาสในการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ในสาขา วิชาที่เลือกศึกษา อาทิเช่น พนักงาน วิเคราะห์คุณภาพอาหาร ฝ่ายวิจัยและพัฒนานักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  Web Master และนักพัฒนาซอฟแวร์ เป็นต้น

 
 https://science.siam.edu/