วิทยาลัยนานาชาติ

Free
1503742976041

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสยามจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาในลักษณะนานาชาติอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีหลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับพัฒนาผู้บริหารธุรกิจในยุคโลกานุวัตรคณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลียและเอเชียแปซิฟิก มีบรรยากาศของการเรียนการสอนที่เป็นนานาชาติ อย่างแท้จริง โดยมีนักศึกษาจาก 15ประเทศ จำนวนกว่า 300 คน ศึกษาร่วมกับนักศึกษาไทย ซึ่งนับว่าเป็นสถาบันที่มี ความหลากหลาย ในส่วนของนักศึกษาสูงสุดแห่งหนึ่ง วิทยาลัยนานาชาติเปิดสอนในหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สำหรับหลักสูตรดังกล่าว มหาวิทยาลัยสยามได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกถาวรของสมาคมโรงเรียนการโรงแรมนานาชาติแห่งภาคพื้นยุโรป เพียงสถาบันเดียวในเอเชียอาคเนย์

โอกาสในการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ หลากหลาย ทั้งในภาครัฐและเอกชนในสายงานด้านต่างๆ ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจด้านอาหารเครื่องดื่ม สายการบินต่างๆ การติดต่อการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากร การแปลเอกสารรวมทั้งงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศ

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Students 0
  • Assessments Yes