Back

มหาวิทยาลัยสยาม

สถาบันแห่งศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีความหลากหลาย

มหาวิทยาลัยสยามเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับ 3 เสาหลักในการพัฒนาบัณฑิตออกสู่สังคม ใน 3 ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 การสร้างความสามารถในการทำงาน ประการที่ 2 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประการที่ 3 ความยั่งยืนที่เป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยสยามตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯใต้ ซึ่งมีความสะดวกสบายในการคมนาคม นักศึกษาสามารถเดินทางในหลายรูปแบบ ทั้งรถไฟฟ้า BTS รถเมล์ และอื่นๆ

คณะวิชาที่เปิดสอน: ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสยามมีคณะวิชาจำนวน 13 คณะในระดับปริญญาตรี และจำนวน 5 หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นับจากวันที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสยาม ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกไปพัฒนาประเทศ ทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม มากกว่า 80,000 คน และบางส่วนก็สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ดานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยสยามมีการบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 100 สถาบัน มีกิจกรรมทางด้านวิชาการและอื่นๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งมีการทำวิจัยร่วมการศึกษาต่อ และโครงการสหกิจศึกษานานาชาติร่วมกัน เป็นต้น

“ มหาวิทยาลัยสยามมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการและวิถีของคนรุ่นใหม่ ด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย ”

ดร.พรชัย มงคลวนิช, อธิการบดี

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

มหาวิทยาลัยสยาม มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีทักษะมีความเชื่อมั่น มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพที่เรียนภายใต้เสาหลัก 3 ประการ คือ ความสามารถในการทำงาน ความหลากหลายทางวัฒธรรม และความยั่งยืน มหาวทยาลัยตระหนักและใหัความสำคัญกับการสร้างค่านิยม คุณธรรม และการบริหารแบบธรรมภิบาล มหาวิทยาลัยสยาม มีเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนด้วยกระบวนการวิจัย การบริการวิชาการ มีความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการภาคธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

การรับรองและยอมรับในมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยสยาม เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาประเทศ และได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาโดยสภาวิชาชีพในทุกคณะวิชา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังได้รับการรับรองและยอมรับจากองค์การภายนอกทั้งระดับชาติ และนานาชาติ อีกทั้งยังร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม ต่างๆ อาทิ

  • The International Association of University Presidents(IAUP)
  • The International Association of University (IAU)
  • The International Association of Hotel School (EUHOFA)
  • The Association of Southeast Asia Institutions of Higher Learning (ASAIHL)
  • The Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB)
  • The Association of University in Asia and the Pacific (AUAP)