Back

คณะวิศวกรรมศาสตร์

en

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพวิศวกรรม ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และ EAQA ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2544

นักศึกษาจะได้รับความรู้ทางด้านวิศวกรรมจากอาจารย์ ที่มากไปด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์เรียนรู้ จากการทดลอง และฝึกฝนภายในห้องปฏิบัติการที่มี เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยอย่างครบครัน ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมในสถานประกอบการระดับชั้นนำ และเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงจากการทำโครงงาน ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้จากห้องเรียนมา สร้างสรรค์ ผลงานด้านวิศวกรรมที่เป็นนประโยชน์ ต่ออุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน โดยมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑัติ (วศ.บ.) – Bachelor of Engineering (B.Eng.)

หลักสูตร 4 ปี เปิดสอนภาคปกติและภาคสมทบ รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์และระดับ ปวช. สาขาวิชาด้านอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ใช้วิธีเทียบโอนหน่วยกิต (สามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี)หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) – Bachelor of Industrial Technology (B.Ind.Tech.)

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี เปิดสอนภาคปกติ ภาคค่ำและภาคสมทบ รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชา ช่างอุตสาหกรรม(ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์)(นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ. ทุกคนมีโอกาสดูงานและฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง) โอกาสในการประกอบอาชีพผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ด้านการวางแผน การออกแบบควบคุมระบบมาตรฐานคุณภาพ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในโรงงานและอาคารต่างๆ รวมทั้งงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โลจิสติกส์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี

 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

 https://eng.siam.edu/

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) – สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม หลักสูตร 4 ปี | Bachelor of Science (B.Sc.) – Digital Technology and Innovation

โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน และคำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรแห่งอนาคตที่จะพลิกการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ๆ โดยหลักสูตรของเราจะใช้วิธีวัดผลด้วยชิ้นงานเป็นที่ฐาน (Project Base) โดยบูรณาการแต่ละวิชาให้สอดคล้องกัน วัดผลร่วมกัน ลงมือทำจริง อีกทั้งหลักสูตรยังมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ เนื้อหาวิชาที่สอนได้รับการออกแบบร่วมกันและคอยให้คำแนะนตำจากผู้ประกอบการชั้นนำทางด้านดิจิทัลในเมืองไทย

โดยหลักสูตรของเรา รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า “ทุกสาย ทุกสาขา” ไม่ว่าคุณจะจบ สายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-ภาษา หรือเทียบเท่า สาขาวิชาใดมาก็ตาม ในปีการศึกษาแรกจะทำการปูพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีทั้งหมด และค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย และสร้างความรู้สู่การเรียนต่อ ปริญญาโท ปริญญาเอก โดยทีมผู้สอนของหลักสูตรผนึกกำลังกับ บัณฑิตวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาการสอนที่สอดคล้องกับผู้ที่สนใจเรียนต่อปริญญาโท และปริญญาเอก

 https://dti.siam.edu/