Back

คณะนิเทศศาสตร์

ca

ความสำเร็จในการดำเนินงานของทุกๆองค์กรมาจากการวางแผนทางการสื่อสารอย่างมีชั้นเชิง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยนักนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ วางเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร คณะนิเทศศาสตร์จึงเน้นถ่ายทอดความรู้ในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติด้านการสื่อสาร เพื่อผลิตนักนิเทศศาสตร์ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสาร จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เสริมประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานการสื่อสารในแขนงต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย อาทิ หนังสือพิมพ์ประจำมหาวิทยาลัย “สยามเพรส” หนังสือพิมพ์ออนไลน์ “สยามอินฟอร์เมอร์ ”
โทรทัศน์วงจรปิด SUTV วิทยุชุมชนแห่งมหาวิทยาลัยสยามห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ iMac ศูนย์ Digital Media Center ซึ่งเป็นศูนย์ IMC ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง เป็นต้น

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติและภาคค่ำ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) – Bachelor of Arts (B.A.) Communication Arts

มี 3 รายวิชาเอกดังนี้

  • วิชาเอกประชาสัมพันธ์
  • วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
  • วิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล

โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน และคำอธิบายรายวิชา

หลักสูตร  4 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 และ ปวช.หรือเทียบเท่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

เป็นผู้สร้างสรรค์รายการวิทยุและโทรทัศน์เขียนบท จัดรายการ ผู้กำกับรายการ ผู้ประกาศพิธีกร นักแสดง นักประชาสัมพันธ์ วางแผนสื่อและกิจกรรมในวงการโฆษณารวมทั้งการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เว็บไซต์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

https://nitade.siam.edu/