สมัครเรียน มหาวิทยาลัยสยาม เพื่ออนาคตที่ดีกว่า สมัครเรียน มหาวิทยาลัยสยาม เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะติดต่อกลับไปหาคุณเร็วๆนี้

ข่าวและประกาศล่าสุด

เรียกดูทั้งหมด

90000
ผู้สำเร็จการศึกษา
50
หลักสูตรและสาขาวิชา
1000
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
88
ร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั่วโลก

ทำไมต้อง มหาวิทยาลัยสยาม ?

Screenshot_3

สุภัค โตเจริญทรัพย์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์

“ ตั้งแต่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยสยาม รู้สึกประทับบใจอาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร เนื่องจากท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ตั้งแต่ให้คำแนะนำในการสมัครเรียน ข้อมูลของคณะวิชาและยังพาเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ ของคณะเมื่อเข้ามาเรียนปี 1 จนถึงปัจจุบัน รู้สึกได้ว่ารักภาควิชามาก เพราะได้ทั้งความรู้ และประสบการณ์ดีๆ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์ เป็นครอบครัวเล็กๆ ที่มีแต่ความรัก ความหวังดี ความอบอุ่น และการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาทุกคน ”

Screenshot_4

กิตติ์ธเนศ เหลืองสนทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

“ ผมเลือกเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพราะอยากจะค้นหาตนเอง และอยากรู้เกี่ยวกับระบบโปรแกรมต่างๆ อาจารย์มีความรู้ความ สามารถ อบอุ่นเป็นกันเอง มีอุปกรณ์ และโปรแกรมที่ทันสมัย ทำให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้ ผมได้เข้าโครงการสหกิจศึกษา จึงเป็นโอกาสที่ได้ทำงานจริง ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ป้ญหาและได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน Top Gun Rally จัดโดยสมาคม TESA ซึ่งเป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรมทางด้านสมองกล ทำให้ผมได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับเพื่อนและอื่นๆ อีกมากมาย ”

Screenshot_5

วิภาวี พลธนะ

คณะพยาบาลศาสตร์

“ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทที่เปิดกว้างทางความคิด โดยมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพที่พร้อมให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่คอยให้ การบริการแก่นักศึกษา มีกิจกรรมดีๆที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและพัฒนาตนเอง และยังมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักศึกษาได้พัฒนาประสบการณ์ดีๆ ตลอดเวลาเลยค่ะ ”

Screenshot_6

กนกรัตน์ จันทรวลัยวงศ์

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

“ ดีใจและภูมิใจมากค่ะ ที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม คณะศิลปศาสตร์ ให้ความสำคัญทั้งการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม มีสถานที่ และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ อาจารย์ทุกท่านเป็นกันเองให้คำปรึกษาแนะนำในทุกๆเรื่อง สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้สอนให้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน มีการฝึกงาน ภายใน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง การเรียนที่นี่ทำให้มีความคิดริเริ่ม มีบุคลิกที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกลาแสดงออก และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม มหาวิทยาลัยปลูกฝังใหัเราเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม จนทำให้ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรม ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2559 ”

Screenshot_7

ภัทรวรรณ วรรณสาธพ

คณะแพทยศาสตร์

“ ดิฉันเข้าเรียนที่คณะแพทยศาสตร์เป็นรุ่นที่ 2 สิ่งที่สัมผัสได้ คือ โรงเรียนแพทย์แห่งนี้มุ่งมั่น พยายามสร้างนักศึกษาแพทย์ให้มีจริยธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ ใช้แนวการเรียนการสอนแบบ Problem-based เน้นให้คิดและวิเคราะห์นักศึกษาแพทย์ต้องขวนขวายหาความรู้อย่างต่อเนื่อง พวกเราเรียนหนักมาก เพื่อให้เป็นแพทย์ที่เก่งและดีต่อไปในอนาคต ดิฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้เข้ามาศึกษาที่คณะนี้ นอกจากนี้ ดิฉันยังได้รับ ประสบการณ์ดีๆ ที่ได้เป็นผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอแนวคิดในเวทีของ IAU 15th general conference ที่จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสยาม ”

Screenshot_8

สารัช ตันติกิตติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

“ ผมเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสยาม เพราะพบว่า เนื้อหารายวิชามีความทันสมัย สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการทำงาน หรือ ศึกษาต่อในระดับสูงได้ อาจารย์ทุกท่านมีทั้งความรู้ ความสามารถในการถ่ายถอด และยังเอาใจใส่ นักศึกษาเป็นอย่างดี การเรียนการสอนจะเน้นให้มีส่วนร่วมในการเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกความเป็นผู้นำผู้ตามและการทำงานร่วมกัน ผมภูมิใจมากที่ได้เรียนที่นี่ และรู้สึกดีใจมากขึ้นอีก เมื่อได้เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดดีเด่น และได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ”

Screenshot_9

กรณ์วิรินทร์ ลุ่ยทุ่ง

คณะเภสัชศาสตร์

“ ดิฉันเชื่อว่าวิชาความรู้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพและช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสยาม แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน แต่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสภาวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ในมาตรฐานการผลิตบัณฑิตสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมของคณะเภสัชอาจารย์ทุกท่านมีความรู้ ความสามารถเป็นกันเอง ให้ความเอาใจใส่ ดูแลและให้คำปรึกษาทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต การเรียนในคณะเภสัช จึงทำให้ดิฉันไดั เรียนรู้ทั้งความรู้ และทักษะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ ต่อการทำงานและการใช้ชีวิต ”

ส่วนหนึ่งในบรรดาคณาจารย์ของเรา

เราได้จัดเตรียมคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา