กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะติดต่อกลับไปหาคุณเร็วๆนี้

ข่าวและประกาศล่าสุด

เรียกดูทั้งหมด

คณะและหลักสูตร


วิทยาลัยศิลปะการแสดง

ดนตรีและศิลปะการแสดง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีส่วนในการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ และจิตใจ รวมถึงด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงพัฒนาการทางปัญญาของมนุษย์ การให้การศึกษาดนตรี และศิลปะการแสดง จึงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ในการพัฒนามนุษย์และสังคมในปัจจุบัน วงการธุรกิจดนตรี และศิลปะการแสดง ได้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลด้านดนตรี และการแสดงจากนานาชาติ ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาทางด้านดนตรี และศิลปะการแสดงของประเทศไทย จึงมีความจำเป็นต้องมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถทางดนตรี และการแสดง เทียบเท่าระดับสากล เพื่อสนองความต้องการในอุตสาหกรรมดนตรี และการแสดงระดับเอเชีย และระดับโลก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต...

Free

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์ ให้เป็นผู้มีปัญญา มีความรู้ มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟู สุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ สามารถเรียนรู้และพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องบนความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และความเชื่อต่างๆ โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามแห่งวิชาชีพ อันจะนำไปสู่...

Free

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพของการเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพ และบริการวิชาชีพ มีความสามารถในการบริการพยาบาลได้ ครอบคลุมการป้องกัน การบำบัด การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ควบคู่กับคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์จัดตังขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับโรงพยาบาลธนบุรี โดยมีโรงพยาบาลในเครือ 22 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ ที่พร้อมจะรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบความรู้ของสภาการพยาบาล เป็นสมาชิกและมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าปฏิบัติงาน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้เรียนในเชิงทฤษฎีทางด้านการพยาบาล และมีโอกาสได้เรียนภาคปฏิบัติ โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบุคลากรทางการพยาบาลและทางการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย จากผลการสำรวจภาวะการทำงาน...

Free

คณะเภสัชศาสตร์

การเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ เป็นการเรียนแบบแนวใหม่ คือการเรียนแบบPatient-Oriented และ Problem Based Learning เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการเรียนร่วมกัน(collaboration) แยกเป็นกลุ่มย่อย (small group discussion & learning) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมในกลุ่มใหญ่(KM หรือ Knowledge Management) โดยใช้โจทย์สถานการณ์(problem or risk analysis) กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง(case...

Free

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพวิศวกรรม ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และ EAQA ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2544 นักศึกษาจะได้รับความรู้ทางด้านวิศวกรรมจากอาจารย์ ที่มากไปด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์เรียนรู้ จากการทดลอง และฝึกฝนภายในห้องปฏิบัติการที่มี เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยอย่างครบครัน...

Free

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการบริหารธุรกิจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เน้นการปฏิบัติ และการทำงานร่วมกัน เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรทางคอมพิวเตอร์กับองค์กร เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) – B.Sc. (Information Technology) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสวรรค์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต...

Free

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสาขาที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นักศึกษาจะได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฝึกคิด สร้างสรรค์ งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ให้ดีและปลอดภัยขึ้น อาทิ ฟิล์มห่อหุ้มอาหารจากถั่วเขียว ฟิล์มไคโตแซนที่ช่วยยืดอายุผลไม้นักศึกษามีทักษะในการบูรณาการแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างมีความสุข ควบคู่กับจริยธรรมวิชาชีพ และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรทันสมัยที่มุ่งให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...

Free

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มุ่งผลิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน  โดยนักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน จากอาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาโดยตรง สำหรับสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ในโรงแรม และองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวไม่ต่ำ  400 ชั่วโมง มีโอกาสเข้าร่วมโครงการศึกษาและฝึกงานในประเทศออสเตรียและประเทศอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และปฏิบัติงานได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้คณะยังมุ่งฝึกฝนให้นักศึกษามีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก...

Free

คณะนิเทศศาสตร์

ความสำเร็จในการดำเนินงานของทุกๆองค์กรมาจากการวางแผนทางการสื่อสารอย่างมีชั้นเชิง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยนักนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ วางเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร คณะนิเทศศาสตร์จึงเน้นถ่ายทอดความรู้ในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติด้านการสื่อสาร เพื่อผลิตนักนิเทศศาสตร์ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสาร จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เสริมประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานการสื่อสารในแขนงต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย อาทิ หนังสือพิมพ์ประจำมหาวิทยาลัย “สยามเพรส” หนังสือพิมพ์ออนไลน์ “สยามอินฟอร์เมอร์ ” โทรทัศน์วงจรปิด SUTV วิทยุชุมชนแห่งมหาวิทยาลัยสยามห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ iMac ศูนย์...

Free

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในกฎหมายทั่วไปกฎหมายมหาชน กฎหมายธุรกิจและกฎหมายระหว่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา นอกจากนี้ทางคณะยังมุ่งส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นบุคลากรทางด้านกฎหมายที่มี ความรับผิดชอบต่อสังคมยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคค่ำ หลักสุตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) – Bachelor of Laws (LL.B.) หลักสูตร  4 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ปวส....

Free

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มุ่งให้บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในวงการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมความสามารถในการค้นคว้าด้วยตัวเองนักศึกษาจะได้ เพิ่มประสบการณ์ จากการสัมนา ประเด็นปัญหาทางธุรกิจอย่างลึกซึ้ง การทำโครงงาน การวิเคราะห์ กรณีศึกษาภายใต้การดูแลและการแนะนำจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคค่ำ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 และระดับปวช.หรือเทียบเท่าผู้สำเร็จการศึกษาปวส....

Free

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสยามจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาในลักษณะนานาชาติอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีหลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับพัฒนาผู้บริหารธุรกิจในยุคโลกานุวัตรคณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลียและเอเชียแปซิฟิก มีบรรยากาศของการเรียนการสอนที่เป็นนานาชาติ อย่างแท้จริง โดยมีนักศึกษาจาก 15ประเทศ จำนวนกว่า 300 คน ศึกษาร่วมกับนักศึกษาไทย ซึ่งนับว่าเป็นสถาบันที่มี ความหลากหลาย ในส่วนของนักศึกษาสูงสุดแห่งหนึ่ง วิทยาลัยนานาชาติเปิดสอนในหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ Bachelor of Business...

Free

คณะสาธารณสุขศาสตร์

เรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิชาเฉพาะสาขาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น การประเมินและการจัดการความเสี่ยง สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน อาชีวเวชศาสตร์ การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทำงาน หลักวิศวกรรมสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การจัดการอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี สหกิจศึกษาสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต B.Sc. (Occupational Health and Safety) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โอกาสในการประกอบอาชีพ รัฐภาครัฐส่วนกลาง เช่น...

Free
90000
ผู้สำเร็จการศึกษา
50
หลักสูตรและสาขาวิชา
1000
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
88
ร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั่วโลก

ทำไมต้อง มหาวิทยาลัยสยาม ?

Screenshot_3

สุภัค โตเจริญทรัพย์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์

“ ตั้งแต่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยสยาม รู้สึกประทับบใจอาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร เนื่องจากท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ตั้งแต่ให้คำแนะนำในการสมัครเรียน ข้อมูลของคณะวิชาและยังพาเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ ของคณะเมื่อเข้ามาเรียนปี 1 จนถึงปัจจุบัน รู้สึกได้ว่ารักภาควิชามาก เพราะได้ทั้งความรู้ และประสบการณ์ดีๆ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์ เป็นครอบครัวเล็กๆ ที่มีแต่ความรัก ความหวังดี ความอบอุ่น และการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาทุกคน ”

Screenshot_4

กิตติ์ธเนศ เหลืองสนทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

“ ผมเลือกเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพราะอยากจะค้นหาตนเอง และอยากรู้เกี่ยวกับระบบโปรแกรมต่างๆ อาจารย์มีความรู้ความ สามารถ อบอุ่นเป็นกันเอง มีอุปกรณ์ และโปรแกรมที่ทันสมัย ทำให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้ ผมได้เข้าโครงการสหกิจศึกษา จึงเป็นโอกาสที่ได้ทำงานจริง ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ป้ญหาและได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน Top Gun Rally จัดโดยสมาคม TESA ซึ่งเป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรมทางด้านสมองกล ทำให้ผมได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับเพื่อนและอื่นๆ อีกมากมาย ”

Screenshot_5

วิภาวี พลธนะ

คณะพยาบาลศาสตร์

“ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทที่เปิดกว้างทางความคิด โดยมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพที่พร้อมให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่คอยให้ การบริการแก่นักศึกษา มีกิจกรรมดีๆที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและพัฒนาตนเอง และยังมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักศึกษาได้พัฒนาประสบการณ์ดีๆ ตลอดเวลาเลยค่ะ ”

Screenshot_6

กนกรัตน์ จันทรวลัยวงศ์

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

“ ดีใจและภูมิใจมากค่ะ ที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม คณะศิลปศาสตร์ ให้ความสำคัญทั้งการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม มีสถานที่ และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ อาจารย์ทุกท่านเป็นกันเองให้คำปรึกษาแนะนำในทุกๆเรื่อง สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้สอนให้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน มีการฝึกงาน ภายใน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง การเรียนที่นี่ทำให้มีความคิดริเริ่ม มีบุคลิกที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกลาแสดงออก และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม มหาวิทยาลัยปลูกฝังใหัเราเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม จนทำให้ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรม ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2559 ”

Screenshot_7

ภัทรวรรณ วรรณสาธพ

คณะแพทยศาสตร์

“ ดิฉันเข้าเรียนที่คณะแพทยศาสตร์เป็นรุ่นที่ 2 สิ่งที่สัมผัสได้ คือ โรงเรียนแพทย์แห่งนี้มุ่งมั่น พยายามสร้างนักศึกษาแพทย์ให้มีจริยธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ ใช้แนวการเรียนการสอนแบบ Problem-based เน้นให้คิดและวิเคราะห์นักศึกษาแพทย์ต้องขวนขวายหาความรู้อย่างต่อเนื่อง พวกเราเรียนหนักมาก เพื่อให้เป็นแพทย์ที่เก่งและดีต่อไปในอนาคต ดิฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้เข้ามาศึกษาที่คณะนี้ นอกจากนี้ ดิฉันยังได้รับ ประสบการณ์ดีๆ ที่ได้เป็นผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอแนวคิดในเวทีของ IAU 15th general conference ที่จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสยาม ”

Screenshot_8

สารัช ตันติกิตติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

“ ผมเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสยาม เพราะพบว่า เนื้อหารายวิชามีความทันสมัย สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการทำงาน หรือ ศึกษาต่อในระดับสูงได้ อาจารย์ทุกท่านมีทั้งความรู้ ความสามารถในการถ่ายถอด และยังเอาใจใส่ นักศึกษาเป็นอย่างดี การเรียนการสอนจะเน้นให้มีส่วนร่วมในการเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกความเป็นผู้นำผู้ตามและการทำงานร่วมกัน ผมภูมิใจมากที่ได้เรียนที่นี่ และรู้สึกดีใจมากขึ้นอีก เมื่อได้เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดดีเด่น และได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ”

Screenshot_9

กรณ์วิรินทร์ ลุ่ยทุ่ง

คณะเภสัชศาสตร์

“ ดิฉันเชื่อว่าวิชาความรู้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพและช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสยาม แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน แต่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสภาวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ในมาตรฐานการผลิตบัณฑิตสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมของคณะเภสัชอาจารย์ทุกท่านมีความรู้ ความสามารถเป็นกันเอง ให้ความเอาใจใส่ ดูแลและให้คำปรึกษาทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต การเรียนในคณะเภสัช จึงทำให้ดิฉันไดั เรียนรู้ทั้งความรู้ และทักษะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ ต่อการทำงานและการใช้ชีวิต ”

ส่วนหนึ่งในบรรดาคณาจารย์ของเรา

เราได้จัดเตรียมคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา