การสมัครเข้าศึกษา

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการและวิถีของคนรุ่นใหม่
ด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของสังคม เน้นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอนาคตที่ดี
และสร้างนวัตกรรมใหม่ในทุกสาขาอาชีพ
มหาวิทยาลัยสยาม จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์ และ ภาคฤดูร้อนดังนี้

 1. ภาคการศึกษา Pre-semester - มิถุนายน-กรกฎาคม
 2. ภาคการศึกษาที่ 1 - สิงหาคม - ธันวาคม
 3. ภาคการศึกษาที่ 2 - มกราคม - พฤษภาคม

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาหลักฐานการศึกษาจนถึงภาคเรียนสุดท้ายหรือเทียบเท่า
 3. หลักฐานอื่นๆ ตามที่กำหนดในหลักสูตรนั้นๆ (ถ้ามี)

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรี

 1. เป็นผู้สำเร็จหรือศึกษาครบตามหน่วยกิตในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , ปวช. หรือเทียบเท่า
 2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง

 1. เป็นผู้สำเร็จหรือศึกษาครบตามหน่วยกิตในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) , อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ


คุณสมบัติของผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย สำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
 3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในหลักสูตรนั้นๆ
นักศึกษาสามารถขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตระดับปริญญาตรีและระดับปวส.ได้โดยรายวิชาที่ขอเทียบต้องได้ไม่ต่ำกว่าเกรด C หรือ 2.00 และเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ โดยคณะกรรมการ เทียบโอนจะเป็นผู้พิจารณาการเทียบรายวิชา เอกสารการเทียบรายวิชา ประกอบด้วย

 1. ใบแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม
 2. คำอธิบายรายวิชาของสถาบันเดิม