Back

ทุนการศึกษา

สำหรับนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยสยามมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ สมัครเข้ามาศึกษาในสถาบัน โดยมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไว้หลากหลายประเภท โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนไว้ถึง 7 ทุุนการศึกษา

1. ทุนการศึกษาโดยสมเด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป โดยได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละปี

2. ทุน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

ให้แก่นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 3 หรือ ปวส. 2 ที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และมีความประพฤติดี โดยผ่านการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ณ ศูนย์สอบตามโรงเรียนต่างๆ และสอบสัมภาษณ์

3. ทุนช้างเผือกสยาม (สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการกีฬา และวัฒนธรรม)

สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ การประดิษฐ์คิดค้น กีฬา และนาฏศิลป์ โดยมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ และมีหลักฐานรับรองจากสถาบัน หน่วยงานหรือสมาคม จะได้รับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตบางส่วนหรือตลอดหลักสูตรทั้งหมด

4. ทุนบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม

สำหรับผู้ที่มีบิดา – มารดาโดยกำเนิดที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม มีความประพฤติดีจะได้รับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตบางส่วนในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

5. ทุนการศึกษาพี่น้องมหาวิทยาลัยสยาม

สำหรับผู้ที่มีพี่น้องซึ่งมี บิดา-มารดา โดยกำเนิดคนเดียวกัน ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี มีความประพฤติดี และเป็นนักศึกษาในหลักสูตร 4 ปี จะได้รับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตบางส่วนในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

6. ทุนการศึกษาสถาบันในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสยาม

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันในเครือหรือสถาบันที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยาม มีความประพฤติดี จะได้รับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตบางส่วนในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

7. ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 ซึ่งสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยสยามเป็นอันดับแรก จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนโควต้าที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในแต่ละปี