Back

คณะแพทยศาสตร์

med

คณะแพทยศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์ ให้เป็นผู้มีปัญญา มีความรู้ มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟู สุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ สามารถเรียนรู้และพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องบนความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และความเชื่อต่างๆ โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามแห่งวิชาชีพ อันจะนำไปสู่ ความสำเร็จในการครองตน ครองคนและครองงาน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) – Doctor of Medicine (M.D.)

หลักสูตร 6 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการพูด เขียน และอ่านภาษาไทยได้เป็นอย่างดี มีผลการศึกษา Grade 12 IGCSE/GCSE 5 วิชา
 https://med.siam.edu/

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 แบบรับตรงรอบที่ 1