วิทยาลัยศิลปะการแสดง

DSC_6742

ดนตรีและศิลปะการแสดง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีส่วนในการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ และจิตใจ รวมถึงด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงพัฒนาการทางปัญญาของมนุษย์ การให้การศึกษาดนตรี และศิลปะการแสดง จึงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ในการพัฒนามนุษย์และสังคมในปัจจุบัน วงการธุรกิจดนตรี และศิลปะการแสดง ได้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลด้านดนตรี และการแสดงจากนานาชาติ ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาทางด้านดนตรี และศิลปะการแสดงของประเทศไทย จึงมีความจำเป็นต้องมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถทางดนตรี และการแสดง เทียบเท่าระดับสากล เพื่อสนองความต้องการในอุตสาหกรรมดนตรี และการแสดงระดับเอเชีย และระดับโลก

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

Bachelor of Fine and Applied Arts -B.F.A. (Music)

  • สาขาวิชาดนตรี

Bachelor of Fine and Applied Arts -B.F.A. (Performing Arts)

  • สาขาวิชาศิลปะการแสดง

หลักสูตร 4 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีตะวันตก มีโสตทักษะทางด้านดนตรีมีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านดนตรีและการแสดง

โอกาสในการประกอบอาชีพ

ศิลปินนักดนตรี นักร้อง นักแสดง โปรดิวเซอร์ ผู้กำกับการแสดงดนตรี ละครหรือภาพยนตร์ นักประพันธ์ดนตรี เรียบเรียงเสียงประสาน ผู้ควบคุม ห้องบันทึกเสียง การผสมเสียง การมาสเตอร์ริง ผู้ผลิตสื่อทางดนตรี ครูสอนดนตรี และอาชีพอื่นๆ เช่น นักธุรกิจหรือนักการตลาดในวงการบันเทิง ผู้จัดการด้านการแสดงและดนตรี ผู้จัดสถานศึกษาด้านดนตรีและการแสดง และนักวิชาการ

 https://www.superstarcollege.com/