Back

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ph

เรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิชาเฉพาะสาขาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น การประเมินและการจัดการความเสี่ยง สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน อาชีวเวชศาสตร์ การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทำงาน หลักวิศวกรรมสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การจัดการอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี สหกิจศึกษาสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

B.Sc. (Occupational Health and Safety)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. รัฐภาครัฐส่วนกลาง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
  2. ภาครัฐส่วนท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาล อบต. โรงพยาบาลของรัฐ
  3. ภาครัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การท่าเรือ ท่าอากาศยานไทย เป็นต้น
  4. ภาคเอกชน เช่น บริษัทขนส่ง บริษัทก่อสร้าง เหมืองแร่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ บริษัทจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น โดยทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

 http://www.ph.siam.edu/