Back
dr_Chomphong

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช

ผู้ช่วยอธิการฯ และ อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยสาขาศึกษาศาสตร์ ปัจจุบันท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประธานกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และเป็นผุู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) และเคยเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ (พนักงานราชการพิเศษ) ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ที่ปรึกษาอนุกรรมธิการอาชีวศึกษาวุฒิสภา และอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาวุฒิสภา ท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (D.B.A.) Higher Education Management. Univ. of Bath, U.K. ระดับปริญญาโท (M.Ed.) International Education Policy. Harvard Univ., U.S.A. และระดับปริญญาตรี (B.A.) Political Economy, Madison WI., U.S.A.

Other Members