Back

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

PORT2566_R1v2