Back

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

DM64_Portfolio