Back

การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

            มหาวิทยาลัยสยาม ขอให้นักศึกษาวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมสำหรับนักศึกษาแต่ละคน โดยมีการทดสอบผ่านระบบออนไลน์  ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา โดยให้นักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์ในช่วงเวลาที่นักศึกษาสะดวก

   

          หากไม่สะดวกสอบผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถมาวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ได้ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2563 ที่ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 15 ชั้น 1 หากมีข้อสงสัย สอบถาม อ.วรภูมิ  083-1812072 หรือ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ 02-8686000 ต่อ 5306, 5308