Back
Screenshot_3

สุภัค โตเจริญทรัพย์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์

“ ตั้งแต่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยสยาม รู้สึกประทับบใจอาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร เนื่องจากท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ตั้งแต่ให้คำแนะนำในการสมัครเรียน ข้อมูลของคณะวิชาและยังพาเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ ของคณะเมื่อเข้ามาเรียนปี 1 จนถึงปัจจุบัน รู้สึกได้ว่ารักภาควิชามาก เพราะได้ทั้งความรู้ และประสบการณ์ดีๆ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์ เป็นครอบครัวเล็กๆ ที่มีแต่ความรัก ความหวังดี ความอบอุ่น และการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาทุกคน ”