Back
Screenshot_8

สารัช ตันติกิตติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

“ ผมเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสยาม เพราะพบว่า เนื้อหารายวิชามีความทันสมัย สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการทำงาน หรือ ศึกษาต่อในระดับสูงได้ อาจารย์ทุกท่านมีทั้งความรู้ ความสามารถในการถ่ายถอด และยังเอาใจใส่ นักศึกษาเป็นอย่างดี การเรียนการสอนจะเน้นให้มีส่วนร่วมในการเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกความเป็นผู้นำผู้ตามและการทำงานร่วมกัน ผมภูมิใจมากที่ได้เรียนที่นี่ และรู้สึกดีใจมากขึ้นอีก เมื่อได้เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดดีเด่น และได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ”