Back
Screenshot_5

วิภาวี พลธนะ

คณะพยาบาลศาสตร์

“ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทที่เปิดกว้างทางความคิด โดยมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพที่พร้อมให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่คอยให้ การบริการแก่นักศึกษา มีกิจกรรมดีๆที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและพัฒนาตนเอง และยังมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักศึกษาได้พัฒนาประสบการณ์ดีๆ ตลอดเวลาเลยค่ะ ”