Back
Screenshot_7

ภัทรวรรณ วรรณสาธพ

คณะแพทยศาสตร์

“ ดิฉันเข้าเรียนที่คณะแพทยศาสตร์เป็นรุ่นที่ 2 สิ่งที่สัมผัสได้ คือ โรงเรียนแพทย์แห่งนี้มุ่งมั่น พยายามสร้างนักศึกษาแพทย์ให้มีจริยธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ ใช้แนวการเรียนการสอนแบบ Problem-based เน้นให้คิดและวิเคราะห์นักศึกษาแพทย์ต้องขวนขวายหาความรู้อย่างต่อเนื่อง พวกเราเรียนหนักมาก เพื่อให้เป็นแพทย์ที่เก่งและดีต่อไปในอนาคต ดิฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้เข้ามาศึกษาที่คณะนี้ นอกจากนี้ ดิฉันยังได้รับ ประสบการณ์ดีๆ ที่ได้เป็นผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอแนวคิดในเวทีของ IAU 15th general conference ที่จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสยาม ”