Back
Screenshot_9

กรณ์วิรินทร์ ลุ่ยทุ่ง

คณะเภสัชศาสตร์

“ ดิฉันเชื่อว่าวิชาความรู้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพและช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสยาม แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน แต่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสภาวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ในมาตรฐานการผลิตบัณฑิตสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมของคณะเภสัชอาจารย์ทุกท่านมีความรู้ ความสามารถเป็นกันเอง ให้ความเอาใจใส่ ดูแลและให้คำปรึกษาทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต การเรียนในคณะเภสัช จึงทำให้ดิฉันไดั เรียนรู้ทั้งความรู้ และทักษะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ ต่อการทำงานและการใช้ชีวิต ”