Back
Screenshot_12

ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ

ผู้ช่วยอธิการฯ และ ผ.อ. สำนักสหกิจศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา ทานสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D.) Univ. of Georgia, U.S.A. ปริญญาโท (M.Fd.Tech.) Univ. of Newcastle และระดับปริญญาตรี (วท.บ.) Agro-industry, KMITL นอกจากการเป็นผู้บริหารแล้ว ท่านยังเป็นอาจารย์สอนในคณะวิทยาศาสตร์ และยังเป็นคณะกรรมการบริหาร สมาคมสหกิจศึกษาไทย คณะกรรมการสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษาและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อีกด้วย

Other Members