Showing 1-15 of 15 results

ข้อมูลรับสมัครนักศึกษาปี 2565

1
student
Free

การรับผ่านระบบ TCAS รอบสอบตรงคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์

Free

วิทยาลัยศิลปะการแสดง

0
student
Free

ดนตรีและศิลปะการแสดง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีส่วนในการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ และจิตใจ รวมถึงด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงพัฒนาการทางปัญญาของมนุษย์ การให้การศึกษาดนตรี และศิลปะการแสดง จึงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ในการพัฒนามนุษย์และสังคมในปัจจุบัน วงการธุรกิจดนตรี และศิลปะการแสดง ได้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลด้านดนตรี และการแสดงจากนานาชาติ ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาทางด้านดนตรี และศิลปะการแสดงของประเทศไทย จึงมีความจำเป็นต้องมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถทางดนตรี และการแสดง เทียบเท่าระดับสากล เพื่อสนองความต้องการในอุตสาหกรรมดนตรี และการแสดงระดับเอเชีย และระดับโลก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต...

Free

คณะแพทยศาสตร์

0
student
Free

คณะแพทยศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์ ให้เป็นผู้มีปัญญา มีความรู้ มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟู สุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ สามารถเรียนรู้และพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องบนความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และความเชื่อต่างๆ โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามแห่งวิชาชีพ อันจะนำไปสู่...

Free

คณะพยาบาลศาสตร์

0
student
Free

คณะพยาบาลศาสตร์มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพของการเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพ และบริการวิชาชีพ มีความสามารถในการบริการพยาบาลได้ ครอบคลุมการป้องกัน การบำบัด การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ควบคู่กับคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์จัดตังขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับโรงพยาบาลธนบุรี โดยมีโรงพยาบาลในเครือ 22 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ ที่พร้อมจะรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบความรู้ของสภาการพยาบาล เป็นสมาชิกและมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าปฏิบัติงาน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้เรียนในเชิงทฤษฎีทางด้านการพยาบาล และมีโอกาสได้เรียนภาคปฏิบัติ โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบุคลากรทางการพยาบาลและทางการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย จากผลการสำรวจภาวะการทำงาน...

Free

คณะเภสัชศาสตร์

0
student
Free

การเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ เป็นการเรียนแบบแนวใหม่ คือการเรียนแบบPatient-Oriented และ Problem Based Learning เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการเรียนร่วมกัน(collaboration) แยกเป็นกลุ่มย่อย (small group discussion & learning) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมในกลุ่มใหญ่(KM หรือ Knowledge Management) โดยใช้โจทย์สถานการณ์(problem or risk analysis) กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง(case...

Free

คณะวิศวกรรมศาสตร์

0
student
Free

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพวิศวกรรม ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และ EAQA ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2544 นักศึกษาจะได้รับความรู้ทางด้านวิศวกรรมจากอาจารย์ ที่มากไปด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์เรียนรู้ จากการทดลอง และฝึกฝนภายในห้องปฏิบัติการที่มี เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยอย่างครบครัน...

Free

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

0
student
Free

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการบริหารธุรกิจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เน้นการปฏิบัติ และการทำงานร่วมกัน เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรทางคอมพิวเตอร์กับองค์กร เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 4 สาขาวิชา ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) – B.Sc. (Information Technology) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน...

Free

คณะวิทยาศาสตร์

0
student
Free

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร และ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสาขาที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สำหรับ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร เรียนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร วิเคราะห์และตรวจสอบอาหาร ควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร วางแผนและบริหารการผลิต การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติในมหาวิทยาลัย ร่วมกับการปฏิบัติงานจริงในภาครัฐ และอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำระดับสากล และต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/science.siamu สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาที่ให้ความรู้และสร้างทักษะทางคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนมีความรู้ด้านทฤษฎีคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย...

Free

คณะศิลปศาสตร์

0
student
Free

คณะศิลปศาสตร์ มุ่งผลิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน  โดยนักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน จากอาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาโดยตรง สำหรับสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ในโรงแรม และองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวไม่ต่ำ  400 ชั่วโมง มีโอกาสเข้าร่วมโครงการศึกษาและฝึกงานในประเทศออสเตรียและประเทศอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และปฏิบัติงานได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้คณะยังมุ่งฝึกฝนให้นักศึกษามีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก...

Free

คณะนิเทศศาสตร์

0
student
Free

ความสำเร็จในการดำเนินงานของทุกๆองค์กรมาจากการวางแผนทางการสื่อสารอย่างมีชั้นเชิง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยนักนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ วางเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร คณะนิเทศศาสตร์จึงเน้นถ่ายทอดความรู้ในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติด้านการสื่อสาร เพื่อผลิตนักนิเทศศาสตร์ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสาร จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เสริมประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานการสื่อสารในแขนงต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย อาทิ หนังสือพิมพ์ประจำมหาวิทยาลัย “สยามเพรส” หนังสือพิมพ์ออนไลน์ “สยามอินฟอร์เมอร์ ” โทรทัศน์วงจรปิด SUTV วิทยุชุมชนแห่งมหาวิทยาลัยสยามห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ iMac ศูนย์...

Free

คณะนิติศาสตร์

0
student
Free

คณะนิติศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในกฎหมายทั่วไปกฎหมายมหาชน กฎหมายธุรกิจและกฎหมายระหว่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา นอกจากนี้ทางคณะยังมุ่งส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นบุคลากรทางด้านกฎหมายที่มี ความรับผิดชอบต่อสังคมยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย เปิดสอนทั้งภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคสมทบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) – Bachelor of Laws (LL.B.) โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร  4 ปี...

Free

คณะบริหารธุรกิจ

0
student
Free

คณะบริหารธุรกิจ มุ่งให้บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในวงการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมความสามารถในการค้นคว้าด้วยตัวเองนักศึกษาจะได้ เพิ่มประสบการณ์ จากการสัมนา ประเด็นปัญหาทางธุรกิจอย่างลึกซึ้ง การทำโครงงาน การวิเคราะห์ กรณีศึกษาภายใต้การดูแลและการแนะนำจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด เปิดสอนทั้งภาคปกติ ภาคค่ำและภาคสมทบ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6...

Free

วิทยาลัยนานาชาติ

0
student
Free

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสยามจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาในลักษณะนานาชาติอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีหลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับพัฒนาผู้บริหารธุรกิจในยุคโลกานุวัตรคณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลียและเอเชียแปซิฟิก มีบรรยากาศของการเรียนการสอนที่เป็นนานาชาติ อย่างแท้จริง โดยมีนักศึกษาจาก 15ประเทศ จำนวนกว่า 300 คน ศึกษาร่วมกับนักศึกษาไทย ซึ่งนับว่าเป็นสถาบันที่มี ความหลากหลาย ในส่วนของนักศึกษาสูงสุดแห่งหนึ่ง วิทยาลัยนานาชาติเปิดสอนในหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ Bachelor of Business...

Free

คณะสาธารณสุขศาสตร์

0
student
Free

เรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิชาเฉพาะสาขาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น การประเมินและการจัดการความเสี่ยง สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน อาชีวเวชศาสตร์ การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทำงาน หลักวิศวกรรมสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การจัดการอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี สหกิจศึกษาสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต B.Sc. (Occupational Health and Safety) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน และคำอธิบายรายวิชา...

Free

คณะรัฐศาสตร์

0
student
Free

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตซึ่งตั้งอยู่บนฐานแนวคิดในการจัดทำหลักสูตร 3Gs ได้แก่ Good หรือความดีงามอันเป็นคุณธรรมที่สอดคล้องกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข Great หรือการดำเนินการที่เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อมวลชนผู้เป็นพลเมืองของประเทศ และ Governance หรือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนรากฐานการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในอนาคต และสอดรับกับการก้าวผ่านอันรวดเร็วของทั้งข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี และความก้าวหน้าทางวิชาการที่มีการต่อยอดอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้นหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตจึงถูกออกแบบให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาตนเอง และใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป สมกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามที่มุ่งเน้นสร้างปัญญาชนบนรากฐานของการเป็น “สร้างและพัฒนามืออาชีพ ให้มีฝีมือ ได้มาตรฐานเพื่อทำงานอย่างต่อเนื่อง” หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต...

Free