Back
Showing 1-10 of 255 results

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกตามระบบ TCAS รอบ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และรายละเอียดกำหนดการ คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะพยาบาลศาตร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะรัฐศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติ และ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยวิธีรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2567

> แบบรายงานตรวจสุขภาพ สำหรับผู้สอบคัดเลือกเข้าคณะทันตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม <<< link สำหรับส่งผลการตรวจสุขภาพ : https://forms.gle/Hta5yw2GapGMboWdA   แบบรายงานตรวจสุขภาพ สำหรับผู้สอบคัดเลือกเข้าคณะทันตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม <<< link สำหรับส่งผลการตรวจสุขภาพ : https://forms.gle/Hta5yw2GapGMboWdA

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม

>> แบบรายงานตรวจสุขภาพ สำหรับผู้สอบคัดเลือกเข้าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม <<< link สำหรับส่งผลการตรวจสุขภาพ : https://forms.gle/fYzpnVafcGmYqTor5 >> แบบรายงานตรวจสุขภาพ สำหรับผู้สอบคัดเลือกเข้าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม <<< link สำหรับส่งผลการตรวจสุขภาพ : https://forms.gle/fYzpnVafcGmYqTor5