Showing 1-10 of 106 results

การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

05/06/2020
0

            มหาวิทยาลัยสยาม ขอให้นักศึกษาวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมสำหรับนักศึกษาแต่ละคน โดยมีการทดสอบผ่านระบบออนไลน์  ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา โดยให้นักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์ในช่วงเวลาที่นักศึกษาสะดวก               หากไม่สะดวกสอบผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถมาวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ …

การสอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจาก TCAS รอบ 4 (Admissions 2)

28/05/2020
0

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สามารถรายงานตัวได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม หรือกรอกประวัติเข้าเป็นนักศึกษา https://admission.siam.edu/apply/ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์