Showing 1-10 of 112 results

การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

05/06/2020
0

            มหาวิทยาลัยสยาม ขอให้นักศึกษาวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมสำหรับนักศึกษาแต่ละคน โดยมีการทดสอบผ่านระบบออนไลน์  ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา โดยให้นักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์ในช่วงเวลาที่นักศึกษาสะดวก               หากไม่สะดวกสอบผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถมาวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ …