Back

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2567 (รอบรับตรงหลัง TCAS3)

>>> Download แบบรายงานตรวจสุขภาพ สำหรับผู้สอบคัดเลือกเข้าคณะทันตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม <<<

link สำหรับส่งผลการตรวจสุขภาพ : https://forms.gle/LXGBcfd5LpGyYEpMA

>>> Download แบบรายงานตรวจสุขภาพ สำหรับผู้สอบคัดเลือกเข้าคณะทันตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม <<<

link สำหรับส่งผลการตรวจสุขภาพ : https://forms.gle/LXGBcfd5LpGyYEpMA