Back

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2567 (รอบรับตรงหลัง TCAS3)

>> แบบรายงานตรวจสุขภาพ สำหรับผู้สอบคัดเลือกเข้าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม <<<

link สำหรับส่งผลการตรวจสุขภาพ : https://forms.gle/fYzpnVafcGmYqTor5

>> แบบรายงานตรวจสุขภาพ สำหรับผู้สอบคัดเลือกเข้าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม <<<

link สำหรับส่งผลการตรวจสุขภาพ : https://forms.gle/fYzpnVafcGmYqTor5