Back

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับสถาบันที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการ