Back

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีรับตรง (สอบข้อเขียน)