Back

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน (รอบเพิ่มเติม) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566