Back

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีรับตรง (สอบข้อเขียน) และแนวทางปฏิบัติในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยสยาม