Back

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และแนวทางปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีรับตรง