Back

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 admission 1 และ admission 2 ประจำปีการศึกษา 2564 และแนวทางการสัมภาษณ์

คณะเภสัชศาสตร์  | คณะพยาบาลศาสตร์ | คณะแพทยศาสตร์ | คณะสาขาอื่นๆ


คณะเภสัชศาสตร์ 

r020664

คณะพยาบาลศาสตร์

n020664

คณะแพทยศาสตร์

med020664

คณะสาขาอื่นๆ 

a020664