Back

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS64_R1_Portfolio