Back

การสอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจาก TCAS รอบ 4 (Admissions 2)

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 4

  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะนิเทศศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์

สามารถรายงานตัวได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม หรือกรอกประวัติเข้าเป็นนักศึกษา https://admission.siam.edu/apply/

คณะพยาบาลศาสตร์

n280563

คณะเภสัชศาสตร์

p280563-2