Back

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

post170163