Back

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (โดยวิธีรับตรง)

p270162