Screenshot_11

อาจารย์ ดร.วิจิตร สุพินิจ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อดีตผู้ว่าการแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งท่านเป็นผู้มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ทางด้านธุรกิจและการธนาคาร ท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (B.A.) Economics. Hons.ManchesterUniversity ระดับปริญญาโท (M.A.) Economics.YaleUniversity, U.S.A และผ่านหลักสูตรการอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 3)

Other Members