SIAM UNIVERSITY ADMISSION  |  GO TO OFFICIAL WEBSITE (click here)
24 พฤศจิกายน 2560 
 
   
 
   
  ดร.กาญจนา มหัทธนทวี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 

  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
 
 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science (B.Sc.)

• สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
   - วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
     B.Sc. (Food Technology)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   - วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
     B.Sc. (Computer Science)

 
   

             คณะวิทยาศาสตร์เปิดดำเนินการสอน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่ง เป็นสาขาที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนา ธุรกิจและอุตสาหกรรม สำหรับสาขา วิชาเทคโนโลยีการอาหาร นักศึกษาจะ ได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฝึกคิด สร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาผลิต ภัณฑ์อาหารที่ช่วยยกระดับคุณภาพ ชีวิตของมนุษย์ให้ดี และปลอดภัยขึ้น อาทิ ฟิล์มห่อหุ้มอาหารจากถั่วเขียว ฟิล์มไคโตแซนที่ช่วยยืดอายุผลไม้ นักศึกษามีทักษะในการบูรณาการแนวคิด ด้านวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงกับศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขควบคู่ กับจริยธรรมวิชาชีพและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีหลักสูตรทันสมัยที่มุ่งให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล การพัฒนาซอฟท์แวร์ นักศึกษา ได้ประสบการณ์จริงจากการคิดริเริ่มพัฒนาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่เสริมประสิทธิภาพ การทำงานภายในองค์กร


            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารเปิดสอนเมื่อปีการ ศึกษา 2534 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิต ภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับการส่งออก ซึ่งในปัจจุบันเป็นเป้าหมายที่สำคัญ ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
            การจัดการการเรียนการสอนของภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งเน้นทั้งด้าน ทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ นักศึกษาจะได้รับความรู้จากคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถและได้ฝึกปฏิบัติใน ห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัย อาทิเช่น โรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ อาหารกระป๋อง (Pilot Plant) เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ (Fermenter) เป็นต้น นอกจากนั้น นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการเยี่ยมชมโรงงาน ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม และการทำวิจัย ตลอดจนเข้าร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมอื่นๆ เช่น การสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหาร โดยใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ของภาควิชาฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้ถึงพร้อมด้วยวุฒิภาวะทาง ปัญญาและอารมณ์
            บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นที่ต้องการอย่างมาก ในตลาดแรงงาน ซึ่งยังขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชาชีพนี้อยู่ทั้งในภาครัฐและเอกชน สำหรับบัณฑิตที่มีความสนใจในการศึกษาต่อจะสามารถศึกษาในระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


             ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นทั้งการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้นักศึกษายังมี โอกาสฝึกงานกับองค์กรที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของประเทศ
            บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถเป็นผู้วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา ระบบด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ทั้งแบบตัวอักษรและรูปภาพ อีกทั้งยังเป็นผู้บริหารเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นแบบมีสายหรือไร้สาย ระบบฐานข้อมูลและระบบให้บริการข่าวสารผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาและ ผลงานทางวิชาการ ในสาขาวิชาดังกล่าวครอบคลุมในด้าน Mobile Computing, Hand-held Computer, Wireless Communication และ Mobile Application Development ในด้านต่างๆ

   
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิตรวม
      1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
         • หมวดสังคมศึกษา
         • หมวดมนุษยศาสตร์
         • หมวดภาษา
         • หมวดคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

      2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน
        • วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
        • วิชาชีพบังคับ
        • วิชาชีพเลือก

       3. หมวดวิชาเลือกเสรี
144 หน่วยกิต
30


15
3

108
50
52
6

6
144 หน่วยกิต
30


15
3

108
34
44
30

6
 
 
  © 2006 Siam University. All right reserved. Designed by Orisma* back to top