SIAM UNIVERSITY ADMISSION  |  GO TO OFFICIAL WEBSITE (click here)
24 พฤศจิกายน 2560 
 
   
 
   
  ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 

  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
และหลักสูตรเทียบโอนสำหรับผู้จบ ปวส. 
 
 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (B.A.)

• สาขาวิชาการโรงแรม
  และการท่องเที่ยว
   - ศศ.บ.(การโรงแรมและการท่อง
    เที่ยว) B.A.(Hotel and Tourism
    Studies )

• สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
   - ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษสื่อสาร
    ธุรกิจ)B.A.(English Business     Communication)

• สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
   - ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ
    สื่อสาร)B.A.(Japanese for     Communication)

 
   

            มุ่งผลิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้าน การโรงแรมและการท่องเที่ยว เสริมสร้างความ สามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษา ฝรั่งเศสและภาษาจีน โดยนักศึกษาจะได้ฝึก ฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนจากอาจารย์ ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาโดยตรง สำหรับ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเน้นให้ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงในโรงแรม และองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 400 ชั่วโมง มีโอกาสเข้าร่วมโครงการศึกษาและฝึก งานในประเทศออสเตรียและประเทศอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์และปฏิบัติงานได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ คณะยังมุ่งฝึกฝนให้ นักศึกษามีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และมี ทักษะ การทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบและเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม


            ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพที่เกี่ยว ข้องกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ เป็นที่ต้องการอย่างมาก อันเนื่องมาจากนโยบายการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของรัฐบาล หรือเข้า ปฏิบัติงานกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่าง ประเทศในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ อาทิ ประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ ล่าม นักแปล เลขานุการ งานบริการและงานอื่นๆ ที่ต้องการผู้มีทักษะขั้นสูงในการ สื่อสารภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้อาจเลือกศึกษา ต่อระดับปริญญาที่สูงขึ้น ทั้งภายในประเทศและต่าง ประเทศในหลายสาขาวิชา


สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

            คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีนโยบายผลิตบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของธุรกิจด้าน การโรงแรมและธุรกิจบริการ นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกงานในโรงแรมและองค์กรด้านธุรกิจ ท่องเที่ยวชั้นนำในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดรวมกันไม่ต่ำกว่า 400 ชั่วโมง นอกจาก นี้ทางสาขาวิชาได้จัดโครงการศึกษาและฝึกงานในประเทศออสเตรียและประเทศอื่นๆ ใน ภาคพื้นยุโรปในแต่ละปีการศึกษา


สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

            คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มีนโยบายผลิตบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจและการสื่อสารด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจาก นักศึกษาจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติ การใช้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศโดยตรงอีกด้วย


สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

            มุ่งสร้างศิลปศาสตรบัณฑิตที่มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพและในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น เน้นความรู้และทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารความเข้าใจในวิธีคิดและวิธีวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบในสังคมที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมหลากหลาย เพื่อมีการอุทิศและทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

   
 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หลักสูตร 4 ปี
หน่วยกิตรวม
      1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
        • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
        • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
        • กลุ่มวิชาภาษา
        • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

      2.หมวดวิชาเฉพาะ
        • กลุ่มวิชาแกน
        • กลุ่มวิชาเอกบังคับ
        • กลุ่มวิชาเอกเลือก
        • กลุ่มวิชาทักษะภาษาเสริมวิชาชีพ

      3. หมวดวิชาเลือกเสรี
142 หน่วยกิต
37
7
7
11
9
 
102
33
39
12
18
 
6
 

   
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
หลักสูตร 4 ปี
หน่วยกิตรวม
      1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
        • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
        • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
        • กลุ่มวิชาภาษา
        • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

      2.หมวดวิชาเฉพาะ
        • กลุ่มวิชาแกน
        • กลุ่มวิชาเอก-เอกเลือก
        • กลุ่มวิชาโท

      3. หมวดวิชาเลือกเสรี
140 หน่วยกิต
32
6
6
11
9
 
99
39
45
15
 
9
 
   
 
สาขาวิชาภาษาญี่ป่นเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตร 4 ปี
หน่วยกิตรวม
      1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
        • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        • กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
        • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
์        • กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา

      2.หมวดวิชาเฉพาะ
        • กลุ่มวิชาแกน
        • กลุ่มวิชาเอกบังคับ
        • กลุ่มวิชาเอกเลือก

      3. หมวดวิชาเลือกเสรี
136 หน่วยกิต
35
9
15
9
2
 
95
21
50
24
 
6
 
 
  © 2006 Siam University. All right reserved. Designed by Orisma* back to top