SIAM UNIVERSITY ADMISSION  |  GO TO OFFICIAL WEBSITE (click here)
22 มกราคม 2561 
 
   
 
   
  ผศ. สราวุฏฐ์ วรสุมันต์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 

  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี 
 
 
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering (B.Eng.)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
• วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
• วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์*
• วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์)

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

 

  ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
 
 
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering (B.Eng.)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
• วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
• วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์*
• วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์)

 

 

   

            คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและจริยธรรม ในวิชาชีพวิศวกรรม ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(วสท.) และ EAQA ประเทศอังกฤษในปีพ.ศ.2544

            นักศึกษาจะได้รับความรู้ทางด้านวิศวกรรมจากอาจารย์ที่มากไปด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ เรียนรู้จากการทดลองและฝึกฝนภายในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือและ อุปกรณ์ทันสมัยอย่างครบครัน ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมในสถานประกอบการระดับชั้นนำ และ เพิ่มพูนประสบการณ์ตรงจากการทำโครงงานที่เปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้จากห้องเรียน มาสร้างสรรค์ผลงานด้านวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน โดยมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิด


            มหาวิทยาลัยสยาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนสาขา วิศวกรรมเครื่องกลตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มี ความรู้และทักษะการทำงานด้านงานออกแบบและควบคุมเครื่องจักรกล วิศวกรรมยาน ยนต์และเทคโนโลยีการผลิต นักศึกษาจะได้รับการศึกษาวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชา เฉพาะสาขา ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งประกอบด้วย วิชาวิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยียานยนต์กังหันแก๊ส กลุ่มวิชากลศาสตร์ของแข็งประยุกต์ และการผลิต ประกอบด้วยวิชากรรมวิธีการผลิต เทคโนโลยีซีเอ็นซี คอมพิวเตอร์ช่วยในการ ออกแบบและการผลิต ระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ ฯลฯ กลุ่มวิชาความร้อนของไหล ประยุกต์และพลังงาน ประกอบด้วยวิชาวิศวกรรมไอน้ำ เครื่องจักรของไหล วิศวกรรมโรง จักรต้นกำลัง การจัดการพลังงาน ฯลฯ กลุ่มวิชาการออกแบบและควบคุมอัตโนมัติ ประกอบ ด้วยวิชาระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ไฮโดรลิกส์และนิวเมติกส์ การควบคุมอัตโนมัติ ฯลฯ นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกอบรมวิชาชีพในมหาวิทยาลัย การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม

            บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้ที่มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบและการผลิตในงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ การออกแบบ และวิเคราะห์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและควบคุมระบบเครื่อง ปรับอากาศ ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิต นอกจากนั้นผู้ที่สำเร็จการ ศึกษาสามารถไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ
รายวิชาเรียนในสาขา


            สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 เป็นต้นมา หลักสูตรมุ่งเน้นในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ มีความอดทน สามารถสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ และแก้ปัญหาในทางวิศวกรรมได้ โดยเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านไฟฟ้า กำลัง การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ทางสื่อสารโทรคมนาคม นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้าที่ทัน สมัย อาทิ ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า ห้องวิจัยและปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์ ห้องวิจัยและปฏิบัติการไฟเบอร์ออพติกส์

            จุดมุ่งหมายของการศึกษาหลักสูตรนี้ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาทันต่อโลกธุรกิจ โดย มุ่งเน้นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การเรียนการสอนเน้นการมีส่วน ร่วมในชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออกและสามารถพัฒนาแนว ความคิดต่างๆได้ดี
รายวิชาเรียนในสาขา


            สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 โดยมุ่งเน้นในการ ผลิตวิศวกรให้มีความรู้ในวิชาชีพที่ทันสมัย และมีประสบการณ์ในการทำงานจริง หลักสูตร ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยน แปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถออกแบบและวิเคราะห์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการจัดหาสถานที่ให้นักศึกษาได้ฝึกงานที่เหมาะสม เพื่อเป็นการ เสริมทักษะด้านการปฏิบัติ โดยการฝึกปฏิบัติจริงในโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจปัญหาและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอันจะ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างโอกาสในการทำงานให้แก่นักศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษา
รายวิชาเรียนในสาขา


            สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 หลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน แปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ และความต้องการของภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความชำนาญและทักษะในการทำงานทางด้านการใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้งาน การออกแบบและการ ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนในกลุ่ม วิชาย่อยต่างๆ เช่น Hardware Engineering, Software Engineering, Network Engineering หรือ Data Communication ได้ตามความสนใจ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้เป็นวิศวกรที่มี จริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีของภาครัฐและเอกชน

            นอกจากนี้คณะฯ ยังมีความร่วมมือกับ บริษัท Microsoft จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต ซอฟต์แวร์รายใหญ่ที่สุดของโลกในโครงการ “Microsoft AATP:Academy Authorized Training Program” เพื่อสอนเสริมเพิ่มเติมให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยี ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง ซึ่งการสอนเสริมนี้มหาวิทยาลัยสยามจัดเป็นสถาบันแห่งแรก และแห่งเดียวที่มีการสอนในประเทศไทยและเป็นแห่งที่ 3 ใน Asia Pacific และเมื่อ นักศึกษาสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรเป็น MCP หรือ MCSE จากบริษัท Microsoft นอกจากนี้คณะฯ ยังมีความร่วมมือกับบริษัท Cisco จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและพัฒนา อุปกรณ์ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลก ในโครงการ “Cisco Network Academy Program” ในการสอนเสริมในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอม พิวเตอร์ นักศึกษาจะมีโอกาสในการฝึกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีการใช้งาน อย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีโอกาสได้ศึกษาหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานที่ใช้สอนกันทั่วโลก และเมื่อนักศึกษาสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัท Cisco และสามารถใช้ ประกาศนียบัตรนี้เป็นใบรับรองความรู้ความสามารถในการสมัครเข้าทำงานหรือประกอบ วิชาชีพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

            ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถไปทำงานเป็นวิศวกร ระบบ (System Engineer:SE) ทำงานด้านการออกแบบและบริหารระบบคอมพิวเตอร์ หรือนักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis:SA) ทำงานด้านการวิเคราะห์ระบบงานเพื่อนำ ไปสู่การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือนักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) ทำงานด้าน การพัฒนาโปรแกรมและระบบงานต่างๆ หรือวิศวกรคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) ทำงานด้านการออกแบบวงจร อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบอุปกรณ์ภายนอกกับระบบคอม พิวเตอร์ รวมถึงการเขียนโปรแกรมระบบควบคุมการทำงาน หรือเป็นอาจารย์สอน คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน สถานศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ หรือประกอบอาชีพอิสระ ดำเนิน กิจการส่วนตัว เช่น ออกแบบและรับติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรม และระบบ ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษา ต่อในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
รายวิชาเรียนในสาขา


            สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้การศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบ ประยุกต์ใช้ และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย คน วัสดุ สารสนเทศ และพลังงาน มีความสามารถในการควบคุม และวางแผนผลิตในด้านอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมหลักการที่สำคัญด้านการบริหารระบบคุณภาพ วิศวกรรมการพิมพ์ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ตลอดจนการวิจัยการดำเนินงาน ให้เหมาะสมกับประเภทของอุตสาหกรรม ทั้งนี้หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยสยาม ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิศวกรรมคุณภาพและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การจัดการอุตสาหกรรม และแขนงเทคโนโลยีการพิมพ์


            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม โยธา มหาวิทยาลัยสยาม ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย หลักสูตรมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการ วิเคราะห์ การคำนวณและออกแบบ รวมถึงงานควบคุมการ ก่อสร้าง เช่น อาคาร สะพาน เขื่อนและระบบ สาธารณูปโภค อื่นๆ นักศึกษาจะได้รับการปรับพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการ ศึกษาในระดับวิชาชีพเฉพาะด้านทางวิศวกรรมโยธา ใน สาขาต่อไปนี้ คือ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมการจราจรและขนส่ง วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเทคนิคและการบริหาร งานก่อสร้างในงานวิศวกรรมสมัยใหม่ โดยนักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายสามารถที่จะเลือกเรียน ในสาขาวิชาต่างๆ ที่ตนเองถนัด รวมทั้งจะได้รับการฝึกงานภาคสนามและการฝึกงานใน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน โดยนำความรู้ทางทฤษฎีมา ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

            บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะเป็นวิศวกรที่มีความสามารถและมี คุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคม สามารถทำงานในหน่วยงานสำคัญๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการวางแผน คำนวณ ออกแบบ และควบคุมงานโครงการก่อสร้าง งานอาคารสูง งาน สะพาน อุโมงค์ รถไฟฟ้าใต้ดิน สนามบิน ท่าเรือ เขื่อน รวมทั้งระบบประปา และการกำจัด น้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
รายวิชาเรียนในสาขา


            มุ่งผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมยานยนต์ให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพเฉพาะด้าน ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ภาควิชาฯ ตระหนัก ถึงกรณีที่นักศึกษามีความต้องการทำงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยออกแบบหลักสูตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรม เครื่องกลได้ด้วย และทางภาควิชาฯ ตระหนักถึงความเป็นสากล จึงได้เสริมทักษะด้านภาษา อังกฤษอย่างเข้มข้นให้แก่นักศึกษา อีกทั้งได้เสริมทักษะภาษาที่ 3 ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่นหรือ ภาษาจีนให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

            ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ ตระหนักถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอด ชีพ จึงได้จัดห้องปฏิบัติการแบบเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นักศึกษา อีกทั้งได้ส่งนักศึกษาไป เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการในลักษณะของสหกิจศึกษา (Co-Operative Education) เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งนานพอที่จะได้เรียนรู้และฝึกทักษะวิชาชีพ ตามสาขา เป็นการเติมเต็มศักยภาพที่พึงประสงค์ของบัณฑิตอย่างแท้จริง

            ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์สามารถประกอบ วิชาชีพได้ในภาคอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โรงงานประกอบรถยนต์ ศูนย์บริการรถยนต์ เป็นต้น
รายวิชาเรียนในสาขา

   
 
สาขาวิชา
วุฒิ ม.6
(4 ปี)
วุฒิ ปวส.
(ประมาณ 3 ปี)
วิศวกรรมเครื่องกล
      1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
      2.หมวดวิชาเฉพาะ
        • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทย์ฯ และวิศวะฯ
        • กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา
        • กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
      3. หมวดวิชาเลือกเสรี

วิศวกรรมไฟฟ้า
      1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
      2.หมวดวิชาเฉพาะ
        • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทย์ฯ และวิศวะฯ
        • กลุ่มวิชาหลักทางวิศวกรรมไฟฟ้า
        • กลุ่มวิชาหลักเฉพาะแขนงวิชา
        • กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา
      3. หมวดวิชาเลือกเสรี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
      2.หมวดวิชาเฉพาะ
        • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวฯ
        • วิชาบังคับเฉพาะสาขา
      3.หมวดวิชาเลือกเสรี

วิศวกรรมโยธา
      1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
      2.หมวดวิชาเฉพาะ
      3. หมวดวิชาเลือกเสรี

วิศวกรรมยานยนต์
      1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
      2.หมวดวิชาเฉพาะ
        • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทย์ฯ และวิศวะฯ
        • กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา
        • กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
      3. หมวดวิชาเลือกเสรี
147 หน่วยกิต
30
 
50
52
9
6

148 หน่วยกิต
30
 
51
38
11
12
6

146 หน่วยกิต
30
 
29
81
6

148 หน่วยกิต
30
112
6

149 หน่วยกิต
30
 
56
42
15
6
115 หน่วยกิต
13
 
48
51
-
3

116 หน่วยกิต
13
 
49
31
11
9
3

114 หน่วยกิต
20
 
21
70
3

118 หน่วยกิต
11
104
3

124 หน่วยกิต
20
 
51
35
15
3
 

   
 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิตรวม
      1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
      2.หมวดวิชาเฉพาะ
        • วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
        • วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
        • วิชาบังคับเฉพาะสาขา
        • วิชาเลือกเฉพาะสาขา
      3. หมวดวิชาเลือกเสรี
87 หน่วยกิต
13
 

33
29
6
6
87 หน่วยกิต
13
 

33
25
10
6
 

   
 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์
หน่วยกิตรวม
      1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
      2.หมวดวิชาเฉพาะ
        • วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
        • วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
        • วิชาบังคับเฉพาะสาขา
        • วิชาเลือกเฉพาะสาขา
      3. หมวดวิชาเลือกเสรี
87 หน่วยกิต
13
 

10
46
12
6
80 หน่วยกิต
14
 
13

29
18
6
 
 
  © 2006 Siam University. All right reserved. Designed by Orisma* back to top