SIAM UNIVERSITY ADMISSION  |  GO TO OFFICIAL WEBSITE (click here)
24 พฤศจิกายน 2560 
 
   
 
   
  ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
 

  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 
 
 

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)B.A.(Communication Arts)

• สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
   - นศ.บ.(การประชาสัมพันธ์)

• สาขาวิชาการโฆษณา
   - นศ.บ.(การโฆษณา)

• สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
   - นศ.บ.(หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์)

• สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
   - นศ.บ.(สื่อดิจิทัล)

• สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
   - นศ.บ.(วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์)

• สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
   - นศ.บ.(สื่อสารการแสดง)

 
   

            ความสำเร็จในการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กร มาจากการวางแผนทางการ สื่อสารอย่างมีชั้นเชิง ซึ่งจำเป็น ต้องอาศัยนักนิเทศศาสตร์ที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการ สร้างสรรค์วางเนื้อหาและรูป แบบการสื่อสารเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายขององค์กร คณะนิเทศ ศาสตร์จึงเน้นถ่ายทอดความรู้ใน เชิงทฤษฎีและปฏิบัติด้านการสื่อ สารเพื่อผลิตนักนิเทศศาสตร์ที่เพียบ พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ ความคิด สร้างสรรค์ในการสื่อสาร จริยธรรมและจรรยา บรรณในวิชาชีพ เสริมประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานการสื่อสารในแขนงต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย อาทิ หนังสือพิมพ์ประจำมหาวิทยาลัย “สยามเพรส” หนังสือพิมพ์ออนไลน์ “สยามอินฟอร์เมอร์” โทรทัศน์วงจรปิด SUTV วิทยุชุมชน แห่งมหาวิทยาลัยสยาม ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง


สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

            มุ่งสร้างทักษะในการวางแผนและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ด้วยเทคนิคและ เครื่องมือที่ทันสมัย บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นนักประชาสัมพันธ์ นักวางแผน ประชาสัมพันธ์ นักการตลาด ผู้บริหารงานด้านบริการลูกค้า ฯลฯ ซึ่งเป็นที่ต้องการของ องค์กรในปัจจุบันที่การประชาสัมพันธ์ทวีความสำคัญมากขึ้น


สาขาวิชาการโฆษณา

            ฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารงานโฆษณา สามารถ สร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานโฆษณาที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย บัณฑิตสามารถเข้าทำงานใน ตำแหน่งงานต่าง ๆ ด้านโฆษณา อาทิ นักสร้างสรรค์งานโฆษณา นักเขียนบทโฆษณา นัก วางแผนสื่อ ผู้บริหารงานด้านบริการลูกค้า ฯลฯ


สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

            มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพด้านวารสารศาสตร์ ฝึกฝนทักษะ การเขียนข่าว และการเขียนในเชิงสร้างสรรค์อื่นๆ บัณฑิตจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานข่าว และสามารถเข้าทำงานในองค์กรหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สถานีวิทยุกระจายเสียงหรือ สถานีวิทยุโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สาขาวิชาสื่อดิจิทัล

            มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตสาขาสื่อดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง บัณฑิตสาขาสื่อดิจิทัล จะเป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนเพื่อใช้ ในการบริหารจัดการ และผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

            มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ ทั้งวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ การสร้างภาพยนตร์ให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคม อีกทั้งเพื่อผลิตบัณฑิตเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงระบบการออกอากาศโทรทัศน์ในประเทศไทย และประชาคมอาเชียนในอนาคตอันใกล้


สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

            มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพในด้านการผลิตและสร้างสรรค์สื่อทางการแสดง อาทิ ผู้กำกับการแสดง นักแสดง ผู้อำนวยการสร้าง นักเขียนบท ผู้คัดเลือกนักแสดง ผู้ออกแบบสำหรับงานการแสดง ผู้ฝึกฝนนักแสดง ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระทางด้านการแสดง รวมถึงในสายงานวิชาการทางการแสดง

   
 
หลักสูตร 4 ปี
      1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

      2.หมวดวิชาเฉพาะสาขา
        • วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
        • วิชาชีพ
        • วิชาชีพ

      3. หมวดวิชาเลือกเสรี
141 หน่วยกิต
36
 
99
54
30
15

6
 
 
  © 2006 Siam University. All right reserved. Designed by Orisma* back to top