SIAM UNIVERSITY ADMISSION  |  GO TO OFFICIAL WEBSITE (click here)
24 พฤศจิกายน 2560 
 
   
 
   
  ดร. สัมฤทธิ์ เทียนดำ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 

  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
และหลักสูตรเทียบโอนสำหรับผู้จบ ปวส. 
 
 
 

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting (B.Acc.)

• สาขาวิชาการบัญชี
   - บช.บ.(การบัญชี)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

• สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
   - บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)

• สาขาวิชาการตลาด
   - บธ.บ.(การตลาด)

• สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
   - บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   - บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
  ระหว่างประเทศ
   - บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ
     ระหว่างประเทศ)

 
   

            คณะบริหารธุรกิจ มุ่งให้บัณฑิตมี ความสามารถในการบูรณาการความ รู้ทางวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาค ปฏิบัติ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทัน สมัยและนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติ งานในวงการธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด นักศึกษาได้ รับการถ่ายทอดความรู้ในราย วิชาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความ เปลี่ยนแปลงของสังคมจากอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ การจัดการ เรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ส่งเสริมความสามารถในการค้นคว้าด้วย ตัวเอง นักศึกษาได้เพิ่มประสบการณ์จากการสัมมนา ประเด็นปัญหาทางธุรกิจอย่างลึกซึ้ง การทำโครงงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาภายใต้ การดูแลและการแนะนำจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด


            เน้นผลิตนักบัญชีที่มีความรอบรู้ด้านการ บัญชี การวางระบบ บัญชี การตรวจสอบบัญชี การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การใช้ข้อมูลทางบัญชี เพื่อประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ ตลอดจนมีจริยธรรมทางวิชาชีพ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานด้านการจัดทำบัญชี ในหน่วยงานรัฐและเอกชนหรือวิชาชีพอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจ สอบภายใน ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่ปรึกษาด้านการเงิน ผู้รับทำบัญชีอิสระ ฯลฯ นับเป็น วิชาชีพที่มั่นคง ก้าวหน้าเร็ว และเป็นที่ต้องการของธุรกิจทุกประเภท
รายวิชาเรียนในสาขา


            ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ในการจัดการทางการ เงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการจัดทำแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการ ลงทุนในหลักทรัพย์ การจัดทำแผนการเงิน ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขานี้สามารถเลือก ทำงานได้หลากหลายอาชีพทางด้านการเงิน อาทิ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ พิจารณาสินเชื่อ ที่ปรึกษาทางการเงิน เจ้าหน้าที่พาณิชธนกิจ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารเงิน หรือนำความรู้ไปบริหารการเงินการลงทุนของตนเองได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด
รายวิชาเรียนในสาขา


            มุ่งส่งเสริมความสามารถทางด้านการวางแผนและการ กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด นักศึกษาจะได้เรียนรู้แนวคิด ทางการตลาดที่ทันสมัยและ ฝึกฝนทักษะทางด้านการวิจัยตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การบริหารการตลาด การวิเคราะห์กรณีศึกษาทางการตลาด การแข่งขันทางธุรกิจทำให้การตลาดเป็นปัจจัย สำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ บัณฑิตสาขาการตลาดเลือกประกอบอาชีพได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพทางการตลาด การขาย การบริการ การวิจัยตลาด การบริหารตราสินค้า ลูกค้าสัมพันธ์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
รายวิชาเรียนในสาขา


            ผลิตบัณฑิตที่รู้และชำนาญในการบริหารทรัพยากร บุคคลภายในองค์กร มีความสามารถในการวางแผนกำลังคน สรรหา คัดเลือก พัฒนาและ ประเมินบุคลากร การบริหารความขัดแย้งเพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย ขององค์กร ในปัจจุบันบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด ทุกองค์กรต่างต้องการผู้รู้จริง ในแง่มุมต่างๆ ของการบริหารจัดการภายในองค์กร บัณฑิตสาขาการจัดการทั่วไปทำงานในสายงานด้านทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรม และสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถ ประกอบอาชีพอิสระ เป็นเจ้าของกิจการหรือ เป็นผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน
รายวิชาเรียนในสาขา


            มุ่งถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมสมัยใหม่และหลักการบริหารธุรกิจ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์ ออกแบบและการพัฒนา โปรแกรมสำเร็จรูป การจัดทำฐานข้อมูล ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่ต้องการ ทักษะขั้นสูงทางด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ นักพัฒนาโปรแกรม นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้บริหารฐานข้อมูล นักวิจัยธุรกิจ ผู้ออกแบบและพัฒนาโฮมเพจที่ล้วนแต่เป็นที่ต้องการของ ตลาดแรงงานและมีโอกาสก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้สามารถศึกษาต่อในระดับ สูงขึ้น ทางด้านการบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายวิชาเรียนในสาขา


            มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่ เชี่ยวชาญในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าใจลึกซึ้งในเรื่องการส่งออก การนำเข้า การขนส่งระหว่างประเทศ การเงินการธนาคารระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรองธุรกิจ ระหว่างประเทศ มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมและการยึดมั่นจรรยาบรรณ วิชาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานด้านการติดต่อธุรกิจการค้ากับต่างประเทศ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ
รายวิชาเรียนในสาขา


รายวิชาเรียนในสาขา

   
 
บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต
หน่วยกิตรวม  หลักสูตร 4 ปี
      1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
      2.หมวดวิชาเฉพาะ
      3.หมวดวิชาเลือก

145 หน่วยกิต
40
96
9
 
135-145 หน่วยกิต
33-40
90-96
6-15
 
 
 
  © 2006 Siam University. All right reserved. Designed by Orisma* back to top