SIAM UNIVERSITY ADMISSION  |  GO TO OFFICIAL WEBSITE (click here)
24 พฤศจิกายน 2560 
 
   
 
   
 

อาจารย์วิจิตร สุพินิจ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ด้านบริหารธุรกิจ

• B.A. (Econ) Hons., Manchester
   University, U.K.

• M.A. Yale University
• ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
• อดีตประธานกรรมการและผู้ว่าการ
   ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

  Master of Business Administration
 
 
 

Master of Business Administration

 
   

          หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา วิชา หลักสูตรมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ การทำงาน เป็นทีม ภาวะผู้นำ การวางแผน และการตัดสินใจตลอดจนเสริมสร้างทักษะความชำนาญ ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาปรับใช้ใน การแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


          การเรียนการสอนประกอบด้วยการบรรยาย การทำกรณีศึกษา กลุ่มสัมพันธ์และ เกมกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดตำรามาตรฐานนานาชาติให้ทุกรายวิชา โดยนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และนักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มวิชาเน้นเฉพาะได้ อย่างหลากหลายที่สุดในลักษณะของกลุ่มวิชาเน้นเฉพาะคู่ (Double Majors) ดังต่อไปนี้

 1. การบัญชี (Accounting)
 2. การจัดการระบบสารสนเทศ (Management of Information Systems )
 3. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)
 4. การจัดการการเงินและการธนาคาร (Financial Management and Banking )
 5. การจัดการการตลาด (Marketing Management)
 6. การจัดการงานบุคคล (Personnel Management)
 7. การจัดการทั่วไป (General Management)
 8. การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)
 9. การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Management)
 10. การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (Management for Entrepreneurs)
 11. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Management)

   
 
   
แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรายวิชา 36 หน่วยกิต
 
  หน่วยกิต
      รวมหน่วยกิต
        • วิชาบังคับ
        • วิชาเลือกเฉพาะสาขา
        • วิทยานิพนธ์

48
27
9
12
   
แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรายวิชา 48 หน่วยกิต
 
  หน่วยกิต
      รวมหน่วยกิต
        • วิชาบังคับ
        • วิชาเลือกเฉพาะสาขา
        • วิชาการศึกษาเอกเทศ
        • สอบประมวลความรู้ข้อเขียนและสอบปากเปล่า
48
27
18
3
-
 

 
1. ศ.ดร. นราศรี ไววนิชกุล
   - Ph.D. Univ. of Taxas at Austin, U.S.A.
2. ดร. กมล สุดประเสริฐี
   - วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์ ฯ
   - D.Eng. (Industrial Engineering) A.I.T.
3. รศ. ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ
   - พศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - M.B.A., California State University, U.S.A.
4. รศ. สมยศ นาวีการ
   - พศ.บ.(การจัดการ) ม. ธรรมศาสตร์
   - ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) ม. ธรรมศาสตร์
5. ดร. ธีระ พงศ์อนันต์
   - Ph.D. (Mechanical Eng.) University of
      Newcastle, Australia

6. ดร. ชัชพงศ์ ตั้งมณี
   - สต.บ.(การประมวลผลข้อมูลฯ) จุฬาลงกรณ์ ฯ
   - Ph.D. (Information Transfer) Syracuse
      University, U.S.A.

7. ดร. วัชรา จันทาทับ
   - Ph.D.(Com. Science) Sheffield Univ., UK.
8. ดร. อรุณี กำลัง
   - Ph.D. (Research and Evaluation) Iowa
      State University, U.S.A.

9. อาจารย์ธิชาธร ทรัพย์กุลมงคล
   - M.A. (Advance Finance) Univ. of New
      South Wales, Australia

10. อาจารย์อารยะ นิลกรรณ์
   - พศ.บ. (การตลาด) ม.ธรรมศาสตร์
11. อาจารย์สุระชัย ธีรวิจารณญาณกุล
   - M.B.A.(Finance) Univ.of Pennsylvania
      (Wharton), U.S.A.

12. อาจารย์สุชาติ บุญบรรเจิดศรี
   - M.B.A.(Finance) Univ.of Pennsylvania
      (Wharton), U.S.A.

13. อาจารย์สุวรรณ ศิริสุนทรเลิศ
   - M.B.A.(Finance) Univ.of Pennsylvania
      (Wharton), U.S.A.

14. อาจารย์ไกรเลิศ หาญวิวัฒน์กุล
   - ศ.บ.(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - M.B.A. University of Chicago
15. ดร. ยรรยง เต็งอำนวย
   - วศ.บ.(คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์ฯ
   - Ph.D. (Computer Engineering) Iowa State
      University, U.S.A.

16. รศ. ศศนันท์ วิวัฒนชาต
   - พศ.บ. (การตลาด) จุฬาลงกรณ์ ฯ
   - พศ.ม. (การตลาด) จุฬาลงกรณ์ ฯ
17. ดร. สุภาพร เชิงเอี่ยม
   - D.B.A. (Information System, Accounting,
      Finance) Mississippi State Univ., U.S.A.

18. ดร. ชัย พงศ์พันธุ์ภาณี
   - Ph.D. (Radio Frequency Telecom.System)
      Southampton University, UK.

19. รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี
   - D.B.A. (บัญชี) Keio University, Japan
20. รศ.ดร. สุชาย ธนวเสถียร
   - Ph.D. (Computer) Auburn Univ., U.S.A.
21. รศ. สุรพัฒน์ วัชรประทีป
   - M.B.A. (Marketing) Michigan State
      University, U.S.A.

22. รศ. เบญจวรรณ รักษ์สุธี
   - M.B.A. (Finance & Accounting) Georgia
      State University, U.S.A.

23. ผศ.ดร. ถาวร อานุภาพไตรรงค์
   - Ph.D. (Management Sciences)University
      of Waterloo, Canada.

24. ผศ.ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ
   - D.B.A.(การตลาด) U.S. International Univ.
25. ดร. กลางใจ จุ้ยศิริ
   - Ph.D. (Econ.) University of Kansas
26. ดร. มนตรี ช่วยชู
   - ดุษฎีบัณฑิต (บัญชี) จุฬาลงกรณ์ ฯ
27. ดร. อัษฎาพร นุชประยูร
   - Ph.D. (Information Science) University of
      Pittsburgh

28. อาจารย์สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
   - บช.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์ฯ
   - M.B.A. University of Michigan
29. ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์
   - วศ.บ.(คอมพิวเตอร์) จุฬา ฯ
   - Ph.D. University of Missouri at Rolla
30. รศ. ดร. ธนวดี บุญลือ
   - อ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Ph.D. (การสื่อสาร) Univ. of Chicago
31. อาจารย์ศิริวงษ์ กังสัมฤทธิ์
   - M.S. (Computer Science) California State
      University

                                 ฯลฯ
 
 
  © 2006 Siam University. All right reserved. Designed by Orisma* back to top